Statuten RSR Ivoren Toren


Artikel 1
De vereniging, opgericht onder de naam van Rooms-Katholieke schaakvereniging "Regina Sacratissimi Rosarii" of verkort "R.S.R.", treedt per 1 oktober 1962, na fusie met de voormalige R.K. schaakvereniging "Ivoren Toren", op onder de naam van Rooms-Katholieke schaakvereniging "R.S.R.-Ivoren Toren". Per 23 oktober 1992 is de naam van de vereniging gewijzigd in: schaakvereniging "RSR Ivoren Toren". Plaats van vestiging blijft Rotterdam. De vereniging is opgericht 24 oktober 1919 te Rotterdam.

Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en bevordering van het schaakspel.

Artikel 3
Zij tracht haar doel te bereiken door:
•  het houden van geregelde bijeenkomsten der leden om het praktisch spel te beoefenen;
•  het houden van wedstrijden;
•  het uitgeven van een verenigingsorgaan;
•  andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 4
1. De vereniging is aangesloten bij de Rotterdamse schaakbond (hierna te noemen RSB).
2. Uittreding uit de RSB kan slechts plaatsvinden, wanneer minstens 3/4 van de op de algemene dan wel bijzondere ledenvergadering (hierna te noemen ALV respectievelijk BALV) aanwezigen met stemrecht èn 2/3 van het totale ledental met stemrecht daar voor is.

Artikel 5
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 6
De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden en donateurs. De toelating van bovengenoemde personen geschiedt op de wijze als bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 7
Men houdt op gewoon lid, erelid dan wel donateur te zijn door:
•  overlijden;
•  schriftelijke opzegging;
•  ontzetting.
Over de opzegging en ontzetting worden in het Huishoudelijk Reglement nadere regels gegeven.

Artikel 8
De inkomsten der vereniging bestaan uit de contributies der leden, donateurs en toevallige baten. De contributie van de leden wordt op de ALV/BALV bepaald.

Artikel 9
Het bestuur bestaat uit 5 of meer leden, die tenminste de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, waarvan tenminste één voorzitter, één secretaris, één penningmeester en één wedstrijdleider. Het bestuur vergadert zo dikwijls het zulks nodig acht.

Artikel 10
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
•  het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden;
•  een daartoe strekkend besluit van de BALV.

Artikel 11
Het bestuur is belast met en verantwoordelijk voor de leiding van de vereniging, zowel wat betreft het beheer der geldmiddelen en bezittingen als het optreden naar buiten, bestaande in het organiseren van acties en propaganda. Het draagt zorg voor de naleving der Statuten, van het Huishoudelijk Reglement en van het Reglement Huishoudelijke Competitie. Het beslist in alle daarvoor in aanmerking komende de vereniging betreffende geschillen, met hoger beroep op de ALV.

Artikel 12
Op de in art. 16 genoemde ALV treedt jaarlijks het bestuur af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Ieder lid is bevoegd kandidaten voor bestuursfuncties aan te wijzen. Indien één of meerdere der aftredende bestuursleden zich niet herkiesbaar stelt/stellen en vóór de aanvang van de vergadering geen nieuwe kandidaten zijn gesteld, zullen door de aanwezige leden nieuwe kandidaten worden aangezocht. Alle bestuursleden worden door de ALV aangewezen. De werkzaamheden van ieder bestuurslid worden bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld. In tussentijdse vacatures kan het bestuur tijdelijk voorzien. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.

Artikel 13
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkopen, vervreemden of bezwaren van verenigings-goederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor de schuld van een derde verbindt. Een uitzondering hierop vormen de aanschaf van notatieboekjes en andere formulieren die noodzakelijk zijn voor de registratie van "normale" schaakaangelegenheden.

Artikel 14
Onze vereniging kent een dagelijks bestuur dat beslist in spoedeisende gevallen. Laatstgenoemd bestuur bestaat uit de voor-zitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 15
1. De ALV, BALV en het bestuur kunnen commissies benoemen. Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend.
2. In elk geval kent onze vereniging een commissie, die jaarlijks door de ALV wordt benoemd van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, en die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en aan de ALV van haar bevindingen verslag doet (kascommissie).

Artikel 16
Ieder verenigingsjaar wordt een ALV gehouden. De datum, waarop de vergadering zal plaats vinden en de agenda worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld; een BALV zal worden belegd, zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt, en/of wanneer ten minste het tiende gedeelte der leden met stemrecht hiertoe aan de secretaris de wens te kennen geeft met opgave van de te behandelen agendapunten. Aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek zal het bestuur binnen één maand moeten voldoen.

Artikel 17
Op de ALV/BALV heeft ieder gewoon lid van 18 jaar en ouder en ieder erelid stemrecht. Donateurs hebben geen stemrecht.
Met uitzondering van de in art. 18 genoemde statutenwijziging en de in artikel 4 genoemde uittreding uit de RSB zal met meerderheid van stemmen worden beslist. Bij staking van stemmen over een voorstel, wordt dat voorstel geacht te zijn verworpen. Over zaken wordt mondeling dan wel schriftelijk gestemd, over personen wordt uitsluitend schriftelijk gestemd. Op briefjes, waarop over personen wordt gestemd, mag geen aanduiding voorkomen, waaruit de naam van degene, die heeft gestemd kan worden afgeleid. Ook blanco stemmen zijn ongeldig. Indien bij stemming over meer dan 2 personen de stemmen staken, wordt over de 2 personen, die het hoogst aantal stemmen verwierven opnieuw gestemd. Bij stemming over 2 personen en bij herstemming beslist bij staking der stemmen het lot.

Artikel 18
Wijziging van de statuten kan geschieden op een daartoe belegde ALV/BALV. Over wijzigingen wordt beslist met een meerderheid van tenminste tweederde der aanwezige stemgerechtigde leden. Indien de wijzigingen betrekking hebben op meer dan één artikel der Statuten zal over elk artikel afzonderlijk worden beslist.

Artikel 19
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door een ALV/BALV. Het mag geen bepalingen bevatten, die met de Statuten in strijd zijn.

Artikel 20
Een besluit tot ontbinding der vereniging is alleen van kracht, indien dit is genomen door tenminste viervijfde der leden, met dien verstande, dat wanneer ten minste 10 leden hun stem tegen ontbinding hebben uitgebracht, de vereniging blijft voortbestaan.
Tenzij de ALV/BALV anders beslist, is het bestuur met de liquidatie belast. Binnen zes maanden, nadat de liquidatie is voltooid, zal aan de leden hiervan verslag worden uitgebracht. De bezittingen of de opbrengst daarvan zullen niet onder de leden worden verdeeld, maar met de nog resterende geldmiddelen worden bestemd voor een door de ALV/BALV aan te wijzen liefdadig doel.

Aldus vastgesteld op de BALV, gehouden d.d. 23 oktober 1992.

Namens bovengenoemde vergadering:
•  H. Veraart (voorzitter)
•  P. Westerduin (secretaris)
•  R. van der Lee (penningmeester)
•  M. Boudewijn (wedstrijdleider intern)
•  P. Dekker (wedstrijdleider extern)
•  J. Ruitenberg (jeugdleider)