Huishoudelijk Reglement
RSR Ivoren Toren


Artikel 1
De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs. Gewone leden zijn zij, die actief deelnemen aan de in art. 2 van de Statuten genoemde doelstellingen der vereniging. Als gewoon lid kunnen toetreden zij, die daartoe aan de secretaris der vereniging de wens te kennen geven en door het bestuur worden toegelaten. Personen beneden de leeftijd van 18 jaar kunnen worden toegelaten, mits toestemming van (een) ouder(s) en/of (een) voogd(en) is verkregen. Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging door een ALV/BALV als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun verdiensten jegens de vereniging door een ALV/BALV als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden. Donateurs zijn zij, die als niet gewoon lid, de vereniging jaarlijks geldelijk steunen met ten minste het laatstelijk op een ALV/BALV vastgestelde bedrag.

Artikel 2
1. Gewone leden verbinden zich als zodanig tot het einde van het lopende verenigingsjaar. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging. Indien niet vóór het einde van het lopende verenigingsjaar opgezegd wordt, wordt er automatisch vanuit gegaan dat de lidmaatschapsduur met één jaar wordt verlengd. Bij tussentijds bedanken blijft de financiële verplichting volledig bestaan, tenzij het bestuur termen aanwezig acht om hiervan ontheffing te verlenen.

2. Gewone leden, ereleden en donateurs, die zich schuldig maken aan wangedrag, wanbetaling of aan handelingen, die de goede gang of de belangen der vereniging zouden kunnen schaden, kunnen bij besluit van het bestuur
        1. worden berispt
        2. een tuchtrechterlijke boete worden opgelegd
        3. worden geschorst
        4. uit hun lidmaat-/donateurschap worden ontzet.

Minstens één lid kan daartoe een schriftelijk gemotiveerd verzoek richten aan het bestuur. De persoon tot wie de ontzetting zich richt dient in de gelegenheid te worden gehoord door het bestuur.

Artikel 3
Gewone leden moeten contributie betalen. Het bedrag der contributie wordt door de ALV/BALV vastgesteld en is in zijn geheel op de eerste dag van het verenigingsjaar verschuldigd. De penningmeester kan betaling in gedeelten toestaan. In bijzondere gevallen kan, naar het oordeel van het bestuur, aan een lid vrijstelling of vermindering van contributie worden verleend. Het bestuur is verder bevoegd van jonge en nog studerende leden alsmede gepensioneerde leden een lagere contributie te heffen.

Artikel 4
•  De voorzitter is belast met de leiding der vergaderingen en draagt zorg voor de uitvoering van de genomen besluiten. Tevens draagt hij zorg voor de coördinatie binnen het bestuur.
•  De secretaris maakt notulen van alle vergaderingen, voert alle correspondentie, houdt de ledenlijst bij en brengt op de jaarlijkse ALV verslag uit over de toestand van de vereniging.
•  De penningmeester is belast met de behandeling van de financiële zaken. Hij dient daartoe de boeken bij te houden en maakt een jaarlijkse rekening op, die hij ter verantwoording dient voor te leggen aan de ALV. Bij uitgaven boven € 200,-, met uitzondering van uitgaven ten behoeve van zaalhuur alsmede afdrachten aan de KNSB, is fiattering vereist van de voorzitter of diens plaatsvervanger. Tegelijkertijd zal hij aan de ALV een begroting aanbieden voor het komende seizoen.
•  De wedstrijdleider Intern heeft de zorg en de verantwoording voor het verloop van de huishoudelijke competitie.
•  De wedstrijdleider Extern draagt de verantwoording voor het samenstellen van de, de vereniging in de bondscompetitie vertegenwoordigende, teams. Hij doet vóór de ALV een voorstel aan het bestuur over de samenstelling van deze teams. Het bestuur legt zijn besluit hierover ter goedkeuring voor aan de ALV. Als geen goedkeuring wordt gegeven, kan de ALV zelf hierover een besluit nemen. Tevens houdt hij toezicht op de naleving van de bondsreglementen.
•  De jeugdleider heeft de zorg en de verantwoording voor alle zaken de jeugd betreffende.
•  De materiaalcommissaris heeft de zorg en de verantwoording voor alle schaakbenodigdheden van de vereniging.
•  De kascommissie, waarvan de leden geen deel mogen uitmaken van het bestuur en die bestaat uit minimaal twee leden en een reserve-lid, heeft de rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen seizoen ten minste twee keer gedurende het seizoen na te zien.

Artikel 5
De vergaderingen worden verdeeld in:
1. algemene ledenvergaderingen (ALV'n)
2. buitengewone algemene ledenvergaderingen (BALV'n)
3. bestuursvergaderingen.

De ALV is de hoogste macht in de vereniging. De jaarlijkse ALV wordt omstreeks het begin van het nieuwe speelseizoen gehouden. Hierin wordt in ieder geval aan de orde gesteld:
•  verslag van de secretaris over de toestand in de vereniging en over de verrichtingen in het afgelopen seizoen;
•  rekening en verantwoording van de penningmeester over de financiën van de vereniging. Tevens wordt dan door de aangestelde kascommissie verslag uitgebracht over de door haar verrichte controle;
•  indiening van de begroting over het nieuwe seizoen door de penningmeester;
•  verkiezing van nieuwe bestuursleden;
•  verkiezing uit en door de vergadering van de kascommissie en de materiaalcommissaris;
•  rondvraag.

In BALV'n worden geen andere zaken behandeld dan die, welke door het bestuur of de leden, die de vergadering hebben verzocht, aan de orde zijn gesteld.

Artikel 6
Tot de speelavond in het clublokaal van de vereniging hebben toegang gewone leden, ereleden en donateurs. Gewone leden en ereleden hebben het recht om aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten deel te nemen. Over toelating van niet-leden beslist de voorzitter namens het bestuur. Voorzover deze niet aanwezig is, beslist het eerst aanwezige lid in de volgorde genoemd in art. 4.

Artikel 7
Van de in art. 5.1 en 5.2 genoemde te houden vergaderingen is de secretaris verplicht minstens 7 dagen tevoren onder opgave van de agenda schriftelijk mededeling te doen aan de leden.

Artikel 8
Ieder jaar wordt een huishoudelijke competitie gehouden. Nadere regels m.b.t. dit onderwerp worden in het reglement huishoudelijke competitie gegeven. Ieder seizoen kan de vereniging zich laten inschrijven voor deelneming aan de schaakwedstrijden welke door de K.N.S.B. of haar onderbond worden vastgesteld. Deze deelneming zal bestaan uit één of meer teams, afhankelijk van het aantal leden, dat zich voor deze wedstrijden beschikbaar stelt.

Artikel 9
1. Over gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist de ALV/BALV, terwijl het dagelijks bestuur zal beslissen in spoedeisende gevallen.
2. Beslissingen van het bestuur of het dagelijks bestuur, genomen op grond van een bepaling in deze Statuten, het Huishoudelijk Reglement of het Reglement Huishoudelijke Competitie, worden schriftelijke en gemotiveerd vastgelegd.
3. De motivering van een ingrijpende beslissing, moet uiterlijk binnen een week na het nemen van die beslissing, worden opgesteld.
4. Besluiten worden in korte bewoordingen bekend gemaakt via de openbare RSR-site. Besluiten die zich niet lenen voor de openbaarheid worden door een door het bestuur te bepalen wijze aan de leden bekend gemaakt.
5. Op verzoek van een lid wordt het gemotiveerde besluit binnen een week toegezonden.

Artikel 10
1. Tegen beslissingen van het bestuur of het dagelijks bestuur, genomen op grond van een bepaling in de Statuten, dit Huishoudelijk Reglement of het Reglement Huishoudelijke Competitie, is beroep mogelijk bij de ALV/BALV, tenzij in voornoemde reglementen uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Het beroep moet worden ingediend bij de secretaris binnen drie weken na bekendmaking van de beslissing. Indiening buiten die termijn kan tot niet-ontvankelijkheid van het beroep leiden.
3. Het beroep moet zijn voorzien van de naam en ondertekening van de indiener en van de gronden van het beroep. Bij beroepen die daaraan niet voldoen, kan behandeling van het beroep achterwege blijven.

Artikel 11
Door toetreding tot de vereniging verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Aldus vastgesteld door de buitengewone algemene ledenvergadering, gehouden op 23 oktober 1992. Opnieuw vastgesteld met ingrijpende wijzigingen door de algemene ledenvergadering, gehouden op 12 september 2008.